Get Adobe Flash player

สายใยไทยศึกษา

ต้อนรับวันครูด้วยบทเพลงอันไพเราะทำนองไทยไทย พร้อมกับสาระมากมายในเนื้อหา เป็นบทเพลงที่มีคุณค่า น่ารับฟัง เทิดทูนพระคุณครู เทิดทูนชาติ พุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ ครูอันยิ่งใหญ่ของชาติไทย..

สายใยไทยศึกษา

ประพันธ์โดย...พระรักษพล กุลวฑฺฒโน
ทำนองโดย...วีระชัย บุนนาค
ขับร้องโดย...พรพัชรนันท์ อังกูรภัคธรรม/วรัญญา สหชัยเสรี
สร้างสรรค์ผลงานโดย... ตะวัน คำสุจริต TW.Studio-A&O Studio

ครูกับศิษย์คือสายใยไทยศึกษา                    หล่อหลอมมาเป็นหนึ่งเดียวเกลียวประสาน
เอื้ออาทรพร่ำสอนสั่งดั่งสายธาร                   เป็นตำนานครูคู่ศิษย์นิจนิรันดร์
ศิษย์ย้ำรู้ใช่ครูเพียงแค่เรือจ้าง                      คอยเสริมสร้างภูมิปัญญาค่าอนันต์
สอนอุบายเสริมแยบคายเชิงสร้างสรรค์         ร่วมฝ่าฟันไม่เคยย่อท้อทุกข์ทน
ครูกับศิษย์แนบชิดสนิทอุรา                         ด้วยเมตตากรุณามหากุศล
สมญานามปูชนียบุคคล                               ชื่นกมลดลศิษย์เลิศเกิดคุณธรรม
ครูเปรียบเหมือนพ่อพิมพ์และแม่พิมพ์           จิตเอิบอิ่มยิ้มประไพในถ้อยคำ
ให้รักชาติศาสน์กษัตริย์วัฒนธรรม                 กฎแห่งกรรมนำใส่ใจในเหตุผล
ครูบาอาจารย์คือรวงรังคลังปัญญา                ตักศิลาแหล่งศึกษาค่าของคน
ดำเนินงานสั่งสอนศิษย์อย่างแยบยล             ดำรงตนผลของงานการทำดี
ครูเปรียบเหมือนพ่อพระและแม่พระ              ผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ในปฐพี
น้ำใจเลิศเลอค่าดั่งมหานที                          สดุดีครูไทยศิษย์ใฝ่ปอง
ครูคือดวงตะวันและจันทรา                          สาดส่องมายามมืดมิดศิษย์เศร้าหมอง
ชี้หนทางส่องสว่างตามครรลอง                   คอยคุ้มครองป้องกันภัยจากใจจริง

 

Copyright © วัดโอไฮโอธรรมาราม เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา.