Get Adobe Flash player

เพลง การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา (วงเอวัง)


วงเอวัง..เพลง การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

วงเอวัง..เพลงการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรั ฐอเมริกา
ประพันธ์โดย พระอาจารย์รักษพล กุลวัฑฒโน

การประชุมสามัญฯ ประจำปี
สังฆสามัคคีคณะสงฆ์ธรรมยุ ตไทยในสหรัฐอเมริกา
พระธรรมทูตรู้หน้าที่ต่างเร่งรุ ดมา               
ร่วมปรึกษากิจการด้วยความจริง
เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงเป็ นหนึ่งเดียว   
ใจกลมเกลียวสามัคคีมีวินัย
ให้เกียรติ์เคารพเชื่อฟั งพระเถระผู้ใหญ่        
รู้จักอดกลั้นหักห้ามใจมิให้ ตกเป็นทาสของกิเลสและตัณหา
ต้องใฝ่ใจใคร่พบเห็นและชื่นชม                   
สมาคมกับท่านผู้มีศีลน่าเลื่ อมใส
ร่วมประชุมให้เรียบร้อยด้วยจริ งใจ              
ทำกิจสงฆ์ให้สำเร็จโดยเคร่งครัด
การประชุมสามัญประจำปีฯ มีคุณค่า          
ได้สืบสานพระพุทธศาสนาพาสุขี
อปริหานิยธรรมสร้างเสริมความดี               
ช่วยป้องกันไม่ให้มีความเสื่ อมถอย
พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า                          
ต่างเข้าร่วมอนุโมทนาสาธุการ
คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนจนเสร็จงาน                     
โลกกล่าวขานงานประชุมคณะสงฆ์ ธรรมยุตไทยในต่างแดน

 

Copyright © วัดโอไฮโอธรรมาราม เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา.