Get Adobe Flash player

ทูตแห่งธรรม

ทูตแห่งธรรม

    ทูตแห่งธรรม

   พระธรรมทูตใจเด็ดเพชรสยาม  
สมญานามทูตแห่งธรรมนำเผยแผ่

จาริกไปในต่างแดนไม่ท้อแท้  
นำสุขแด่ชาวโลกไม่โศกตรม
พระพุทธองค์ทรงชี้นำธรรมมรรคา      
ปฏิปทาจริยวัตรให้งามสม
ปริยัติปฏิบัติปฏิเวธน่าชื่นชม  
ฝึกอบรมให้เชี่ยวชาญงานมโน
ยึดพุทธธรรมประกาศนำค้ำโลกา  
แทนศัสตราอาวุธด้วยพุทโธ
กองทัพธรรมทูตไทยใจสังโฆ  
ขออนุโมทนาธรรมยาตราสาธุการ

(ประพันธ์โดย พระรักษพล  กุลวฑฺฒโน  พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา)

 

 

Copyright © วัดโอไฮโอธรรมาราม เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา.